مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: محمدحسین سلطانی, مصطفی حسینی
کلیدواژه ها : درشت مغذي - پاسخ متابوليك - برونده قلبي - ديابت نوع II
: 4230
: 25
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: علي رغم شناخت بعضي از تغييرات متابوليك و هموديناميك ناشي از غذا در افراد سالم، پاسخ هاي افراد ديابتي نوع II بعد از مصرف غذا و فرآيند هضم، هم چنان در پرده ابهام مي باشد.به منظور شناخت تغييرات متابوليك و هموديناميك ناشي از مصرف درشت مغذي ها در افراد ديابتي نوع II تحقيق حاضر در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1380 صورت پذيرفت. مواد و روش ها: تحقيق به روش كارآزمايي باليني روي 15 فرد ديابتي نوع II انجام و پاسخ هاي متابوليك شامل انسولين، نوراپي نفرين و قند خون، قبل و تغييرات آن تا 6 مرحله زماني (15، 30، 60، 90، 120 و 180 دقيقه) بعد از مصرف نشاسته گندم، كازئينات سديم و روغن زيتون و پاسخ هاي قلبي - عروقي شامل برون ده قلبي و فشار خون سيستوليك قبل و تغييرات آن تا 5 مرحله زماني (تا محدوده دو ساعت) بعد از مصرف مواد فوق تعيين شد. نتايج با آزمون هاي آماري تي زوج و آناليز واريانس با اندازه گيري هاي تكراري و تي وابسته مورد قضاوت قرار گرفت. يافته ها: 15 فرد ديابتي نوع 24) زن و 11 مرد) با متوسط سني 2/5± 9/38 سال و متوسط نمايه توده بدن 6/1±24 كيلوگرم بر متر مربع مورد بررسي قرار گرفتند. پاسخ انسولين در افراد ديابتي بعد از كربوهيدرات و پروتئين افزايش يافت (P<0.05) ولي بعد از دريافت چربي تغييري مشاهده نشد. پاسخ انسولين 3 ساعت بعد از دريافت كربوهيدرات (6± 24 ميكرو واحد بر ميلي ليتر) بالاتر از ميزان ناشتا (7/2±9/12 ميكرو واحد بر ميلي ليتر) بود (P<0.01). نوراپي نفرين به دنبال دريافت درشت مغذي ها افزايش يافت(P<0.05) . برون ده قلبي صرفا بعد از دريافت پروتئين افزايش نشان داد و از 226±4020ميلي ليتر در دقيقه، قبل از مداخله 262 ± 4389 ميلي ليتر در دقيقه بعد از مداخله رسيد (P<0.005). فشار خون سيستوليك بعد از دريافت هر سه ماده مغذي كاهش يافت و كاهش بعد از مصرف چربي معني دار بود (P<0.005). نتيجه گيري و توصيه ها: پاسخ هاي متابوليك و قلبي - عروقي افراد ديابتي نوع 2 تحت تاثير درشت مغذي هاي مختلف، متفاوت بود. تحقيقات ديگري با تعداد نمونه بيشتر توصيه مي شود.
نویسندگان: مریم رشیدی , فاطمه کاسب
کلیدواژه ها : ديابت شيرين نوع 2 - ويتامينE - هموگلوبين گليكوزيله آ - چربي هاي خون
: 5797
: 348
: 0
ایندکس شده در :

سابقه و هدف: ديابت نوع 2 همراه با افزايش استرس اكسيداتيو و كاهش آنتي­اكسيدان­ها است. مكمل ويتامين E باعث كاهش استرس اكسيداتيو در بيماران ديابتي مي­شود. همچنين برخي مطالعات نشان داده­اند كه ويتامين E سبب افزايش حساسيت به انسولين و بهبود سطوح چربي­ها مي­گردد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر ويتامين E بر پاسخ­هاي قند و چربي در بيماران ديابتي نوع 2 است.

مواد و روش­ها: در اين مطالعه از بين بيماران ديابتي نوع 2 بالاتر از 30 سال كه به مركز تحقيقات ديابت يزد مراجعه كردند ، 31 بيمار ديابتي نوع 2 كه داراي قند خون ناشتاي mg/dl 200-140 ، قند دو ساعت بعد از غذاي mg/dl 250-200 ، تري­گليسريد mg/dl 400 -200، كلسترول ، mg/dl 200-300 و فشار خون خفيف (فشار خون سيستولي mmHg 160-140 و فشار خون دياستولي 100-90) بودن د، انتخاب شدند ، سپس به بيماران قرص ويتامين E 400 واحد دو بار در روز به مدت 3 ماه داده شد ، قند ناشتا، كلسترول، تري ­ گليسريد، LDL ، HDL ، HbA1C و ميزان انسولين ناشتا در شروع و پايان مطالعه اندازه­گيري گرديد.

نتايج: در اين مطالعه 31 بيمار ديابتي نوع 2 (19 زن، 12 مرد) با ميانگين سني 87/8 ± 03/53 سال و طول مدت ابتلا به ديابت 89/0 ± 16/2 سال وارد مطالعه شدند. در پايان مطالعه قند خون ناشتا، تري­گليسريد و ميزان انسولين ناشتا كاهش يافت اما اين كاهش معني­دار نبود. ميزان كلسترول تام، فشار خون سيستولي و دياستولي تغيير محسوسي نداشت.

نتيجه­گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه به نظر مي­آيد كه ويتامين E با دوز 800 واحد در روز به مدت 3 ماه نمي­تواند باعث بهبود قند خون، چربي­هاي خون، ميزان هموگلوبين گليكوزيله، ميزان انسولين ناشتا و فشار خون در بيماران ديابتي نوع 2 شود.

نویسندگان: F Saadat, S Sadeghian, H Allahyary, K Alimoghaddam, A Sarrafnejad, F Safavifar, A Mirshafiey, A Ghavamzadeh, M Pezeshki, فاطمه کاسب, Mirhatef Shojaei , نپتون عماد مستوفی , امید آسمانی, تهمینه صالحی , محمد حسین رجایی
کلیدواژه ها :
: 12173
: 11
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: محمدحسین سلطانی, مصطفی حسینی
کلیدواژه ها : ماكرونوترينت - برونده قلبي - ديابت نوع II
: 2935
: 6
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه : با توجه به تناقضات، خلاء اطلاعاتي و برخي از كاستيها در زمينه شناخت تاثير ماكرونوترينتها بر پاسخهاي قلبي- عروقي نظير برون ده قلبي، ضربان قلب ، حجم ضربهاي ، فشارخون سيستوليك ، فشارخون دياستوليك و فشار متوسط شرياني تحقيق حاضر در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1380 صورت پذيرفت.روش بررسي : اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني روي 10 فرد سالم و 15 فرد ديابتي نوع II انجام و پاسخ هاي قلبي - عروقي، قبل و تغييرات آن تا 5 مرحله يعني 15،30،60،90و120 دقيقه بعد از مصرف نشاسته گندم، كازئينات سديم و روغن زيتون تعيين شد.ميزان كالري درشت مغذيها 10كيلو كالري به ازاي هر كيلوگرم وزن مطلوب بدن بود.دادهها با آزمونهاي آماري آناليز واريانس دو طرفه با اندازهگيريهاي تكراري، t مستقل و t زوج مورد قضاوت قرار گرفت.يافتهها: 10 فرد سالم (4 زن و 6 مرد) در سنين 8/5± 6/36 و نمايه توده بدن kg/m2 2/1±24 و 15 فرد ديابتي نوع II (4 زن و 11 مرد) در سنين 2/5± 9/38 سال و نمايه توده بدن kg/m2 6/1±24 مورد بررسي قرار گرفتند. مصرف ماكرونوترينتها در افراد سالم سبب افزايش معنيدار و تدريجي در برون ده قلبي شد (05/0P<)، در حاليكه در افراد ديابتي تغييرات برون ده قلبي معنيدار نبود. در افراد سالم فشارخون سيستوليك و فشار متوسط شرياني بعداز دريافت ماكرونوترينتها افزايش يافت (05/0 p<) ، در حالي كه فشارخون سيستوليك افراد ديابتي كاهش يافت (05/0 P<) و فشا ر متوسط شرياني افت معنيداري نشان داد(05/0 p<).در هر دو گروه فشارخون دياستوليك تغييري نشان نداد.نتيجهگيري: پاسخ هاي قلبي – عروقي افراد سالم و ديابتي نوع II بعد از دريافت ماكرونوترينتها اختلاف معنيداري نشان داد (05/0 p<).بدين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه ديابت در همان مراحل اوليه سيستم قلبي – عروقي اين بيماران را درگير ميسازد. اما تحقيقات ديگري با تعداد نمونهي بيشتر توصيه ميشود.